Wednesday, May 15, 2002

memo (Seize the moment): Re: 問個問題..


【 在 rider (I Believe..) 的大作中提到: 】
: 【 在 jojogg (我的愚蠢女友) 的大作中提到: 】
: : --memo桑..
: : 你......
: : 你是不是很確定自己的未來了.??
: : 你......
: : 有時候好羨慕你唷...
: : 踐踏自己纖細的神經 妳的大腦想要凌駕於妳的感情
: : 把生命整理成一套機械呆板的系統 妳將自己縮小
: : 隨著曾經屬於妳的那份激烈感情 也放入那只芥末醬瓶子裡
: : 裝做妳不需要任何甜蜜都能活的很好
: --哈哈哈....他的目標是DS能升到100級....^^
: 現在武器已經為發亮了......

至少有個106的護甲....
:)
--
It's fun,it's free,it's open


No comments: