Friday, May 3, 2002

memo (Seize the moment): 讓男人敗家的幾樣東西


讓男人學會敗家的幾項物品...
汽車...尤其喜愛改車...
攝影...有沒有看過萊卡艦隊的...
電腦...有超頻白爛的顯性因子的...
房子...最近房價實在是...
女人...這真是個黑洞呀...

本人喜歡敗第三樣....^^
--
It's fun,it's free,it's open


No comments: