Monday, May 20, 2002

memo (Seize the moment): 諸葛亮-誡子篇


蜀諸葛亮誡子曰,
夫君子之行,靜之修身,儉以養德
非澹泊無以明志,非寧靜無以致遠,
夫學須靜也,才須學也,
非學無以廣才,非志無以成學,
慆慢則不能勵精,險躁則不能治性,
年與時馳,意與歲去,遂成枯落,
悲歎窮慮,將復何及.

:memo言:戒之,戒之!!

--
It's fun,it's free,it's open


No comments: