Wednesday, October 9, 2002

memo (這樣也很好過): 我愛水查某


水查某
曲: 阿弟仔 詞: 阿弟仔 編: Unknow
我擱在讀書的時候 認識一個水查某
暗坎在心里不跟人講 因為那時我真閉淑
人講那叫做青春期 可是我攏嘸知影
有一天我寫一張信 叫同學幫我拿
啊喲 水查某 她的面紅得親像蘋果
啊喲 我知影 原來她是在暗爽
啊喲 我那這厲害 一次就把到
啊喲 我的心嗶啵跳 因為她跟我講 ~好啦
緊來看 大家緊來看 我把到一個水查某
緊來看 大家緊來看 我把到一個水查某
甲意她的查波別怨妒 暗戀我的查某 你也別吃醋


--
It's fun,it's free,it's open


No comments: