Monday, October 7, 2002

sweetcoffee (慢慢.....思念): Re: 新眼鏡,新視界,第一本寫真 ^^


【 在 memo (這樣也很好過) 的大作中提到: 】
: 【 在 sweetcoffee (慢慢.....思念) 的大作中提到: 】
: : 08那張很像小球....
: : 21那張很經典....
: 呃...
: 不知如何回應哩.
: 經典的意思是說可以當封面嗎?
作成海報..

恩...當鋒面應該要37or 34..

--No comments: